د سفارت مخابراتی انالوگ سیستم په دیجیتل سیستم بدل شو

په أسترالیا کښې د افغاستان داسلامی جمهورت سفارت تل په دې هڅه کښې دئ چې په ټولو کاری برخوکښې د درنو مراجعینو او په خاصه ټوګه ګرانو وطنوالو په چوپړ کښې و اوسیږی.

له همدې کبله دسفارت مخابراتی سیستم چې دجوړیدونه تر اوسه انالوګ و په دیجیتل سیستم چې یوپرمخ تللئ سیستم دئ بدل شو .

دسفارت درنومراجعین کولای شی چی  دوخت دضایع کیدو نه پرته مستقیمأ دڅانګی له مسوول سره اړیکه ونیسی اوخپلې مشکلات حل کاندی.

سفارت سره دتیلفونی اړیکې په وخت کښی د ژبې د ټاکنې نه وروسته کولای شی د لاندې شمېرې  د فشار ورکولو سره  اړو څانګو سره اړیکه ونیسی:

دعمومی معلوماتو دپاره  2  فشار ورکړئ

دپاسورت داخیستلو اودرایوری لاسنس دپاره  3   فشار ورکړئ

دتذکرې داخیستلو یاتأییداو دهویت دتأیید اودسفرداجازې دپاره  4   فشار ورکړئ

د ویزې دپاره  5   فشار ورکړئ

دسفارت دمقام د دفتر دپاره    6   فشار ورکړئ

د بیا اورېدو دپاره  0   فشار ورکړئ

که ستا اړیکه تر دیرشو ثانیو کښې  د څانګې سره تأمین و نه شو ستاسو اړیکه  یوځل بیا  سکرتریت سره  وصل کیږے